แนะนำโรงเรียนบ้านแพรกกลาง

รายการหลัก

ประวัติโรงเรียน

คำขวัญ

วิสัยทัศน์

นโยบาย

เป้าหมาย

กลับหน้าหลัก

เป้าหมาย

 

          1.  โรงเรียนประสานความร่วมมือกับชุมชน เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลาง  ของชุมชน

          2.  นักเรียนมีความรู้เหมาะสมกับวัย มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี