แนะนำโรงเรียนบ้านแพรกกลาง

รายการหลัก

ประวัติโรงเรียน

คำขวัญ

วิสัยทัศน์

นโยบาย

เป้าหมาย

กลับหน้าหลัก

นโยบาย

 

         โรงเรียนบ้านแพรกกลางได้ดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารงานองค์กรโดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  สถานศึกษา  ชุมชนและประเทศชาติโดยรวม  โดยได้กำหนดแนวนโยบายในการดำเนินงานของโรงเรียนไว้ดังต่อไปนี้

1.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน  และสามารถเรียกใช้ได้ง่าย

2.  ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ทั้งครู  ชุมชน  และนักเรียน

3.  การส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยเต็มตามความสามารถของแต่ละบุคคล

4.  การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5.  การส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ